Cập nhật trạng thái

Mẫu ví dụ API tích hợp phía khách hàng sử dụng API. Đối tác sử dụng dịch của 247, cung cấp API tương ứng bên dưới để 247 thực hiện trả lại trạng thái đơn hàng.

 • Sử dụng RESTful APIs

 • Content-Type: application/json

 • Hỗ trợ một trong các cơ chế xác thực sau:

  • Apikey

  • Basic Authentication

Cập nhật trạng thái đơn hàng

POST /IntergrationAPI

Headers

NameTypeDescription

Content-Type

string

ContentType

Request Body

NameTypeDescription

Time

object

Thời điểm phát sinh sự kiện

TransactionId

string

Mã giao dịch

DeliveryDate

object

Ngày phát

ReceiverName

string

Tên người nhận

Mailman

string

Nhân viên phát thư

DeliveryNotes

string

Ghi chú phát

DelayNotes

string

Lý do chưa phát thành công

RequestFeedbackCount

integer

Số lần yêu cầu phản hồi

Description

string

Mô tả trạng thái

StatusName

string

Tên trạng thái

Status

string

Mã trạng thái

OrderCode

string

Mã vận đơn

ApiKey

string

APIkey xác thực giữa 2 bên

DelayCode

string

Mã lý do chưa phát thành công (xem chi tiết)

ExternalCode

string

Mã vận đơn khách hàng

ReferenceCode

string

Mã tham chiếu khách hàng

// Success
{
  "IsError": false,
  "ErrorMessage": ""
}
// Error
{
  "IsError": true,
  "ErrorMessage": "Mô tả lỗi"
 }

Mẫu ví dụ

{
 "ApiKey": "EBD2E298-20AC-483F-80EC-B51CF8D79A2A",
 "OrderCode": "HD000003",
 "ExternalCode": "HD000003",
 "ReferenceCode": "HD000003"
 "Status": "25",
 "StatusName": "DANGDIPHAT",
 "Description": "Change order status: DANGVANCHUYEN ==> DANGDIPHAT",
 "RequestFeedbackCount": 0,
 "DelayCode": null,
 "DelayNotes": null,
 "DeliveryNotes": null,
 "Mailman": null,
 "DeliveryDate": "2019-08-07 11:24:12",
 "ReceiverName": "THANH",
 "TransactionId": "e07147ce-ebdb-47c6-ac96-959222494dbe",
 "Time": "2019-08-07T11:24:12.4946223+07:00"
}

Last updated