Header Request

Mô tả cấu hình header cho request API

API

POST https://api.247post.vn/api/API

Tất cả Customer API đều sử dụng mẫu header bên dưới để xác thực

Headers

NameTypeDescription

Content-Type*

string

application/json

ClientID*

string

Mã khách hàng

token*

string

Token được lấy từ API đăng nhập

Last updated