247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Header Request

Mô tả cấu hình header cho request API
post
https://api.247post.vn
/api/API
API
Tất cả Customer API đều sử dụng mẫu header bên dưới để xác thực
Parameters
Header
Content-Type*
string
application/json
ClientID*
string
Mã khách hàng
token*
string
Token được lấy từ API đăng nhập
Responses
200