SSO - Đăng nhập

Hướng dẫn tạo API đăng nhập

SSO Đăng nhập

POST /api/Client/ClientLogin

NOTE: vui lòng sử dụng tài khoản được 247 cung cấp

Headers

NameTypeDescription

Content-Type

string

Content Type

Request Body

NameTypeDescription

UserName

string

UserName

Password

string

Mật khẩu

Mẫu ví dụ khi đăng nhập thành công: 
{  
  "ClientID": 2876,
  "ClientName": "Lê Thanh Tùng",
  "Token": "e93e4ad62b8b35d5361bb12f2de77330e834ac0a1e6a6fa39f4c920d0646e198",
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ khi đăng nhập không thành công:
{
  "ClientID": 0,
  "ClientName": null,
  "Token": null,
  "Errors": [
    {
      "ErrorMessage": "Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!",
      "PropertyName": null
    }
  ],
  "ErrorMessage": " | Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng! | Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng! | Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"
}

Mẫu đăng nhập

{
   "UserName: "TXN-KH18-0059",
   "Password": "456123@"
}

Last updated