247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

SSO - Đăng nhập

Hướng dẫn tạo API đăng nhập
post
/api/Client/ClientLogin
SSO Đăng nhập
NOTE: vui lòng sử dụng tài khoản được 247 cung cấp
Parameters
Header
Content-Type
string
Content Type
Body
UserName
string
UserName
Password
string
Mật khẩu
Responses
200
Đăng nhập thành công

Mẫu đăng nhập

{
"UserName": "TXN-KH18-0059",
"Password": "456123@"
}