247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Tracking đơn hàng

Tracking đơn hàng. Số lần tracking không vượt quá 3.000.000 lần/ngày.

TRẠNG THÁI ĐƠN

Các trạng thái đơn hàng:
 • DATIEPNHAN: Đơn hàng vừa tạo qua API hoặc web khách hàng.
 • DALAYHANG: Đơn hàng đã được nhân viên giao nhận của 247Express tới lấy hàng.
 • DANGVANCHUYEN: Đơn hàng đang được vận chuyển bởi 247.
 • DANGDIPHAT: Đơn hàng đang phát.
 • PHATTHANHCONG: Đơn hàng đã được phát thành công.
 • CHOXULY: Đơn hàng phát chưa thành công, đang chờ xử lý.
 • CHOCHUYENHOAN: Đơn hàng đang được chuyển hoàn lại cho khách hàng.
 • DACHUYENHOAN: Đơn hàng đã được chuyển hoàn lại cho khách hàng.
 • THATLAC: Đơn hàng bị thất lạc.
 • HUY: Đơn hàng đã bị hủy.
 • TICHTHU: Đơn hàng đã bị tịch thu bởi cơ quan chức năng do vi phạm về loại hàng hóa...

TRACKING API KEY

Để lấy apikey, thực hiện các bước như sau:

THÔNG TIN MÃ LỖI

MISSING_APIKEY: Chưa truyền APIKey MISSING_ORDERCODE: Chưa truyền số vận đơn ORDERCODE_MIN_LENGTH: Số vận đơn nhỏ hơn 5 ký tự ORDERCODE_MAX_LENGTH: Số vận đơn tối đa là 20 ký tự ORDERCODE_NOT_FOUND: Số vận đơn không tìm thấy ORDERCODE_DOES_NOT_BELONG_TO_YOUR_ACCOUNT: số vận đơn thuộc tài khoản khác APIKEY_NOT_FOUND: Apikey không tìm thấy APIKEY_LIMIT: Tra cứu vượt quá 200.000 lần/ngày EXCEPTION: Lỗi không xác định, vui lòng liên hệ 247 ORDERCODE_FORMAT_EXCEPTION: Số vận đơn chứa ký tự đặc biệt (ngoại trừ_-)

LUỒNG TRẠNG THÁI

get
https://tracking.247express.vn
/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111
Tracking
Số lần tracking không vượt quá 3.000.000 lần/ngày.
Parameters
Query
apiKey
string
Liên hệ với 247 để được cung cấp
ordercode
string
Mã vận đơn
Responses
200

Mô tả kết quả trả về

Properties
Description
errorMessage
Thông báo khi có lỗi
errorCode
Mã lỗi
orderCode
Mã đơn hàng
status
Mã trạng thái đơn hàng
statusName
Tên trạng thái đơn hàng
delayCode
Mã lý do phát chưa thành công
delayNote
Diễn giải khi phát chưa thành công
deliveryNotes
Ghi chú giao hàng
deliveryDate
Ngày phát
receiverName
Tên người nhận
mailerTypeID
Loại hình đơn hàng: HH - Hàng hóa; TL - Tài liệu
length
Chiều dài
width
Chiều rộng
height
Chiều cao
realWeight
Trọng lượng thực tế
calWeight
Trọng lượng quy đổi dựa theo kích thước để tính giá
weight
Trọng lượng tính cước
quantity
Số lượng kiện
price
Cước dịch vụ chính
priceFR
Cước chuyển hoàn - chuyển tiếp
farRegionFeeAmount
Phí ngoại thành
fuelFeeAmount
Phí nhiên liệu
vatAmount
VAT
totalServiceCost
Tổng tiền phí các dịch vụ
priceInfo
Thông tin dịch vụ sử dụng: [ { "serviceName": Tên dịch vụ, "serviceID": Mã dịch vụ, "cost": Giá tiền }, ... ]
statuses
Lịch sử cập nhật trạng thái: [ { "time": Thời gian cập nhật, "status": Mã trạng thái, "statusName": Tên trạng thái, "trackingName": Tên tracking/trạng thái }, ... ]
trackings
Lịch sử đơn hàng: [ { "statusID": Mã trạng thái, "statusName": Tên trạng thái, "postOfficeID": Mã bưu cục, "postOfficeName": Tên bưu cục, "provinceID": Mã tỉnh thành của bưu cục, "provinceName": Tên tỉnh thành của bưu cục, "dateChange": Ngày cập nhật, "notes": Ghi chú }, ... ]
estimateRoutes
Thời gian phát dự kiến
confirmImage
Thông tin hình ảnh xác nhận
acceptDate
Ngày 247 lấy thư/hàng

Bảng lý do phát chưa thành công

Delay Code
DelayNote
01
Địa chỉ sai
02
Địa chỉ đóng cửa
03
Địa chỉ trên phong bì và phiếu gửi khác nhau
04
Không tìm thấy địa chỉ
05
Lạc tuyến
06
Người nhận chuyển địa chỉ
07
Người nhận báo không biết về thông tin này
08
Người nhận không muốn nhận nữa
09
Người nhận báo bận nên không nhận được
10
Người nhận yêu cầu nhận vào thời gian khác
11
Điện thoại người nhận khóa máy/thuê bao
12
Người nhận không nghe điện thoại
13
Người nhận vắng nhà/không có mặt ở cơ quan
14
Không tồn tại người nhận tại địa chỉ phát
15
Chờ người nhận đến văn phòng nhận
16
Người nhận yêu cầu kiểm tra nội dung hàng
20
Người nhận hẹn phát lại quá thời gian quy định
21
Người nhận nghỉ thứ 7
22
Người nhận nghỉ lễ
24
Mưa lớn/Ngập nước/Bão lũ/Thiên tai
26
Người gửi yêu cầu không phát và chuyển hoàn
30
Hư hỏng nội dung bên trong bưu gửi
31
Mất một phần bưu gửi
33
Mất bưu gửi
35
Số điện thoại người nhận bị sai số/nhầm số
40
Lý do khác
41
CMND/Thẻ căn cước bị mất/hỏng
43
Người nhận yêu cầu giao cho người khác
46
Sai thông tin đơn hàng
52
Người gửi thay đổi địa chỉ phát
53
Người gửi yêu cầu tiêu hủy

Mẫu ví dụ

/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111