Tracking đơn hàng

Tracking đơn hàng. Số lần tracking không vượt quá 3.000.000 lần/ngày.

TRẠNG THÁI ĐƠN

Các trạng thái đơn hàng:

 • DATIEPNHAN: Đơn hàng vừa tạo qua API hoặc web khách hàng.

 • DALAYHANG: Đơn hàng đã được nhân viên giao nhận của 247Express tới lấy hàng.

 • DANGVANCHUYEN: Đơn hàng đang được vận chuyển bởi 247.

 • DANGDIPHAT: Đơn hàng đang phát.

 • PHATTHANHCONG: Đơn hàng đã được phát thành công.

 • CHOXULY: Đơn hàng phát chưa thành công, đang chờ xử lý.

 • CHOCHUYENHOAN: Đơn hàng đang được chuyển hoàn lại cho khách hàng.

 • DACHUYENHOAN: Đơn hàng đã được chuyển hoàn lại cho khách hàng.

 • THATLAC: Đơn hàng bị thất lạc.

 • HUY: Đơn hàng đã bị hủy.

 • TICHTHU: Đơn hàng đã bị tịch thu bởi cơ quan chức năng do vi phạm về loại hàng hóa...

TRACKING API KEY

Để lấy apikey, thực hiện các bước như sau:

THÔNG TIN MÃ LỖI

MISSING_APIKEY: Chưa truyền APIKey MISSING_ORDERCODE: Chưa truyền số vận đơn ORDERCODE_MIN_LENGTH: Số vận đơn nhỏ hơn 5 ký tự ORDERCODE_MAX_LENGTH: Số vận đơn tối đa là 20 ký tự ORDERCODE_NOT_FOUND: Số vận đơn không tìm thấy ORDERCODE_DOES_NOT_BELONG_TO_YOUR_ACCOUNT: số vận đơn thuộc tài khoản khác APIKEY_NOT_FOUND: Apikey không tìm thấy APIKEY_LIMIT: Tra cứu vượt quá 200.000 lần/ngày EXCEPTION: Lỗi không xác định, vui lòng liên hệ 247 ORDERCODE_FORMAT_EXCEPTION: Số vận đơn chứa ký tự đặc biệt (ngoại trừ_-)

LUỒNG TRẠNG THÁI

Tracking

GET https://tracking.247express.vn/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111

Số lần tracking không vượt quá 3.000.000 lần/ngày.

Query Parameters

NameTypeDescription

apiKey

string

Liên hệ với 247 để được cung cấp

ordercode

string

Mã vận đơn

{
  "errorMessage": null,
  "errorCode": null,
  "orderCode": "CNN2200057",
  "externalCode": null,
  "acceptDate": "2022-10-10T00:00:00+07:00",
  "status": "25",
  "statusName": "DANGDIPHAT",
  "trackingName": "Đang đi phát",
  "delayCode": null,
  "delayNote": null,
  "deliveryNotes": null,
  "deliveryDate": null,
  "poDeliveryID": null,
  "mailMan": null,
  "receiverName": null,
  "serviceTypeID": "DE",
  "mailerTypeID": "TL",
  "extraServiceName": null,
  "length": 0,
  "width": 0,
  "height": 0,
  "realWeight": 0.3,
  "calWeight": 0,
  "weight": 0.3,
  "quantity": 1,
  "price": 32000.0000,
  "priceFR": 0.0000,
  "farRegionFeeAmount": 6400.0000,
  "fuelFeeAmount": 9216.0000,
  "vatAmount": 3809.0000,
  "totalServiceCost": 51425.0000,
  "edtFrom": null,
  "edtTo": null,
  "senderID": null,
  "senderName": null,
  "postOfficeAcceptID": null,
  "codAmount": 0.000,
  "priceInfo": [
    {
      "serviceName": "Chuyển phát nhanh",
      "serviceID": "DE",
      "cost": 32000.0000
    },
    {
      "serviceName": "Phí ngoại thành",
      "serviceID": "VSVX",
      "cost": 6400.0000
    },
    {
      "serviceName": "Phí xăng dầu",
      "serviceID": "Fuel",
      "cost": 9216.0000
    },
    {
      "serviceName": "Phí VAT",
      "serviceID": "VAT",
      "cost": 3809.0000
    }
  ],
  "statuses": [
    {
      "time": "2022-10-10T15:36:56.92+07:00",
      "status": "23",
      "statusName": "DALAYHANG",
      "trackingName": "Đã lấy hàng",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ"
    },
    {
      "time": "2022-10-10T15:37:10.323+07:00",
      "status": "24",
      "statusName": "DANGVANCHUYEN",
      "trackingName": "Đang vận chuyển",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ"
    },
    {
      "time": "2022-10-10T15:38:50.407+07:00",
      "status": "25",
      "statusName": "DANGDIPHAT",
      "trackingName": "Đang đi phát",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ"
    }
  ],
  "trackings": [
    {
      "statusID": "0",
      "postOfficeID": "CNN",
      "provinceID": "HCM",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "dateChange": "2022-10-10T15:36:56.92+07:00",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ",
      "statusName": "Nhập hệ thống",
      "notes": null
    },
    {
      "statusID": "2",
      "postOfficeID": "CNN",
      "provinceID": "HCM",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "dateChange": "2022-10-10T15:36:56.92+07:00",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ",
      "statusName": "Đóng gói",
      "notes": null
    },
    {
      "statusID": "3",
      "postOfficeID": "CNN",
      "provinceID": "HCM",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "dateChange": "2022-10-10T15:37:10.323+07:00",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ",
      "statusName": "Đang chuyển tiếp",
      "notes": null
    },
    {
      "statusID": "4",
      "postOfficeID": "CNN",
      "provinceID": "HCM",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "dateChange": "2022-10-10T15:38:50.4+07:00",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ",
      "statusName": "Đến bưu cục",
      "notes": ""
    },
    {
      "statusID": "10",
      "postOfficeID": "CNN",
      "provinceID": "HCM",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "dateChange": "2022-10-10T15:38:50.407+07:00",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ",
      "statusName": "Giao bưu tá phát",
      "notes": ""
    },
    {
      "statusID": "5",
      "postOfficeID": "CNN",
      "provinceID": "HCM",
      "provinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "dateChange": "2022-10-10T15:38:50.41+07:00",
      "postOfficeName": "Phòng Công nghệ",
      "statusName": "Đi phát",
      "notes": ""
    }
  ],
  "estimateRoutes": null,
  "confirmImage": null
}

Mô tả kết quả trả về

PropertiesDescription

errorMessage

Thông báo khi có lỗi

errorCode

Mã lỗi

orderCode

Mã đơn hàng

status

Mã trạng thái đơn hàng

statusName

Tên trạng thái đơn hàng

delayCode

Mã lý do phát chưa thành công

delayNote

Diễn giải khi phát chưa thành công

deliveryNotes

Ghi chú giao hàng

deliveryDate

Ngày phát

receiverName

Tên người nhận

mailerTypeID

Loại hình đơn hàng: HH - Hàng hóa; TL - Tài liệu

length

Chiều dài

width

Chiều rộng

height

Chiều cao

realWeight

Trọng lượng thực tế

calWeight

Trọng lượng quy đổi dựa theo kích thước để tính giá

weight

Trọng lượng tính cước

quantity

Số lượng kiện

price

Cước dịch vụ chính

priceFR

Cước chuyển hoàn - chuyển tiếp

farRegionFeeAmount

Phí ngoại thành

fuelFeeAmount

Phí nhiên liệu

vatAmount

VAT

totalServiceCost

Tổng tiền phí các dịch vụ

priceInfo

Thông tin dịch vụ sử dụng: [ { "serviceName": Tên dịch vụ, "serviceID": Mã dịch vụ, "cost": Giá tiền }, ... ]

statuses

Lịch sử cập nhật trạng thái: [ { "time": Thời gian cập nhật, "status": Mã trạng thái, "statusName": Tên trạng thái, "trackingName": Tên tracking/trạng thái }, ... ]

trackings

Lịch sử đơn hàng: [ { "statusID": Mã trạng thái, "statusName": Tên trạng thái, "postOfficeID": Mã bưu cục, "postOfficeName": Tên bưu cục, "provinceID": Mã tỉnh thành của bưu cục, "provinceName": Tên tỉnh thành của bưu cục, "dateChange": Ngày cập nhật, "notes": Ghi chú }, ... ]

estimateRoutes

Thời gian phát dự kiến

confirmImage

Thông tin hình ảnh xác nhận

acceptDate

Ngày 247 lấy thư/hàng

Bảng lý do phát chưa thành công

Delay CodeDelayNote

01

Địa chỉ sai

02

Địa chỉ đóng cửa

03

Địa chỉ trên phong bì và phiếu gửi khác nhau

04

Không tìm thấy địa chỉ

05

Lạc tuyến

06

Người nhận chuyển địa chỉ

07

Người nhận báo không biết về thông tin này

08

Người nhận không muốn nhận nữa

09

Người nhận báo bận nên không nhận được

10

Người nhận yêu cầu nhận vào thời gian khác

11

Điện thoại người nhận khóa máy/thuê bao

12

Người nhận không nghe điện thoại

13

Người nhận vắng nhà/không có mặt ở cơ quan

14

Không tồn tại người nhận tại địa chỉ phát

15

Chờ người nhận đến văn phòng nhận

16

Người nhận yêu cầu kiểm tra nội dung hàng

20

Người nhận hẹn phát lại quá thời gian quy định

21

Người nhận nghỉ thứ 7

22

Người nhận nghỉ lễ

24

Mưa lớn/Ngập nước/Bão lũ/Thiên tai

26

Người gửi yêu cầu không phát và chuyển hoàn

30

Hư hỏng nội dung bên trong bưu gửi

31

Mất một phần bưu gửi

33

Mất bưu gửi

35

Số điện thoại người nhận bị sai số/nhầm số

40

Lý do khác

41

CMND/Thẻ căn cước bị mất/hỏng

43

Người nhận yêu cầu giao cho người khác

46

Sai thông tin đơn hàng

52

Người gửi thay đổi địa chỉ phát

53

Người gửi yêu cầu tiêu hủy

Mẫu ví dụ

/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111

Last updated