247API
Vietnamese
Search
K

Cập nhật địa chỉ gửi hàng

Cập nhật tên, số điện thoại liên hệ điểm gửi hàng cho khách hàng
post
/api/Customer/CustomerUpdateClientHub
CustomerUpdateClientHub
Parameters
Body
ClientHubID*
int
Mã địa chỉ
ContactName*
string
Tên người liên hệ
ContactPhone*
string
SĐT người liên hệ
Responses
200: OK

Mẫu ví dụ

{
"HubInfo": {
"ClientHubID": 1285,
"ContactName": "Tran Van B",
"ContactPhone": "0909123123"
}
}