Cập nhật địa chỉ gửi hàng

Cập nhật tên, số điện thoại liên hệ điểm gửi hàng cho khách hàng

CustomerUpdateClientHub

POST /api/Customer/CustomerUpdateClientHub

Request Body

NameTypeDescription

ClientHubID*

int

Mã địa chỉ

ContactName*

string

Tên người liên hệ

ContactPhone*

string

SĐT người liên hệ

{
  "IsError": false,
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": "",
  "DepositChangeAmount": 0.0
}

Mẫu ví dụ

{
  "HubInfo": {
    "ClientHubID": 1285,
    "ContactName": "Tran Van B",
    "ContactPhone": "0909123123"
  }
}

Last updated