247API
Vietnamese
Search
K

Cập nhật đơn hàng

API cập nhật thông tin đơn hàng
post
/api/Customer/CustomerAPIUpdateOrder
CustomerAPIUpdateOrder
Parameters
Body
OrderCode*
string
Mã vận đơn, lấy từ response của api tạo đơn hàng
Note
string
Ghi chú
ExtraService
array
Danh sách dịch vụ GTGT
InformFee
number
Giá trị kê khai. Các trường hợp lưu ý khi kê khai: 1 - Trọng lượng tính giá >=2.5kg bắt buộc chọn loại hình = HH (hàng hóa). 2 - Loại hình = HH bắt buộc nhập giá trị kê khai. 3 - Đơn chọn DVBH (Dịch vụ bảo hiểm) thì bắt buộc nhập giá trị kê khai.
SpecialInstructionId
string
Mã ghi chú đặc biệt đối với đơn hàng COD: 1 - Cho xem hàng. 0 - Không cho xem hàng.
MailerType
string
Mã loại hàng hóa vận chuyển: HH - Hàng hóa. TL - Tài liệu.
ExternalCode
string
Mã đơn hàng khách hàng
CODAmount
number
Tiền COD thu người nhận
ServiceTypeID*
string
Mã dịch vụ chính
Height
number
Chiều cao (cm)
Width
number
Chiều rộng (cm)
Length
number
Độ dài (cm)
Quantity
integer
Số lượng kiện
Packages
Array
{
"PackageID" : Mã kiện,
"Length": Kích thước (Dài - bắt buộc khi có nhập Rộng, Cao)(cm),
"Width": Kích thước (Rộng - bắt buộc khi có nhập Dài, Cao)(cm),
"Height": Kích thước (Cao - Bắt buộc khi có nhập Dài, Rộng)(cm),
"RealWeight": Trọng lượng thực của kiện (kg)
}
(*)Số lượng Packages phải khớp với Quantity. Trường hợp Quantity = 1 thì Packages = []
RealWeight
number
Cân nặng (kg)
ReceiverWardName
string
Phường xã người nhận
ReceiverDistrictName*
string
Quận huyện người nhận
ReceiverProvinceName*
string
Tỉnh thành người nhận
ReceiverAddress*
string
Địa chỉ người nhận
ReceiverName
string
Tên người nhận
ReceiverPhone*
string
Số điện thoại người nhận
ClientHubID
integer
Mã địa chỉ gửi hàng (bắt buộc khi không truyền CusWareHouseID)
CusWareHouseID
string
Mã kho/shop (bắt buộc khi không truyền ClientHubID)
OrderCode*
string
Mã vận đơn
ContactName
string
Tên người liên hệ gửi hàng
ContactPhone
string
SĐT người liên hệ gửi hàng
Responses
200

Mẫu ví dụ

{
"OrderInfo":{
"OrderCode":"HD000003",
"ClientHubID":11583,
"CusWarehouseID":"30984",
"ContactName": "Trần Văn B",
"ContactPhone": "0332318317",
"ReceiverPhone":"0345555777",
"ReceiverName":"Nguyễn Thành Đạt",
"ReceiverAddress":"12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
"ReceiverProvinceName":"Hồ Chí Minh",
"ReceiverDistrictName":"Quận 7",
"ReceiverWardName":"Phường Tân Phú",
"RealWeight":1,
"Length":0,
"Width":0,
"Height":0,
"Quantity":3,
"Packages" :[
{
"PackageID":"Pack01",
"Length":25,
"Width":30,
"Height": 10,
"RealWeight": 5
},
{
"PackageID":"Pack02",
"Length":33,
"Width":25,
"Height": 12,
"RealWeight": 8.7
},
{
"PackageID":"Pack03",
"Length":10,
"Width":23,
"Height": 35,
"RealWeight": 6.8
}
],
"Note":"Tài liệu",
"ServiceTypeID":"DE",
"MailerType":"HH",
"CODAmount":0,
"ExternalCode":"HD000003",
"SpecialInstructionId":1,
"InformFee":500000,
"ExtraServices":[
{
"ServiceID":"PTN",
"Type":2
},
{
"ServiceID":"BP",
"Type":2
}
],
"Items":[
{
"No":1,
"ItemID":"IP11BLUE",
"ItemName":"Mô hình Iphone 11 Blue",
"UnitName":"CAI",
"Qty":2,
"UnitPrice":220000,
"UnitPricePromo":220000,
"Amount":440000,
"Notes":"",
"Imeis":[
{
"No":1,
"Imei":"353344667789"
},
{
"No":2,
"Imei":"373344667788"
}
]
},
{
"No":2,
"ItemID":"OPSAMSUNGS20",
"ItemName":"Ốp Samsung Galaxy S20",
"UnitName":"CAI",
"Qty":2,
"UnitPrice":30000,
"UnitPricePromo":30000,
"Amount":60000,
"Notes":""
}
]
}
}

Thông tin mã lỗi

 • 1: Thông tin Phường/Xã không chính xác
 • 2: Thông tin Quận/Huyện không chính xác
 • 3: Thông tin Tỉnh/Thành không chính xác
 • 4: Trùng mã đơn hàng
 • 5: Server error
 • 6: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý
 • 8: Lỗi cập nhật đơn hàng
 • 9: Lỗi chưa cập nhật ghi chú đặc biệt
 • 10: Lỗi chưa truyền dịch vụ
 • 12: Tài khoản khách hàng không hợp lệ
 • 13: Đơn hàng không tồn tại trong hệ thống
 • 15: Chưa truyền mã đơn hàng
 • 16: Đơn hàng không hợp lệ
 • 17: Địa chỉ người nhận không hợp lệ
 • 18: Mã loại hàng hóa vận chuyển không hợp lệ
 • 19: Số lượng kiện không hợp lệ
 • 20: Chi tiết kiện không hợp lệ