247API
Search…
Cập nhật đơn hàng
API cập nhật thông tin đơn hàng
post
/api/Customer/CustomerAPIUpdateOrder
CustomerAPIUpdateOrder

Mẫu ví dụ

1
{
2
"OrderInfo": {
3
"OrderCode": "HDS0003",
4
"ClientHubID": 2986,
5
"ReceiverPhone": "0909123456",
6
"ReceiverName": "Nguyễn Văn A",
7
"ReceiverAddress": "111 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
8
"ReceiverProvinceName": "Hồ Chí Minh",
9
"ReceiverDistrictName": "Quận 3",
10
"ReceiverWardName": "Phường 7",
11
"RealWeight": 10,
12
"Length": 11,
13
"Width": 33,
14
"Height": 44,
15
"Quantity": 1,
16
"Note": "Cho thử hàng",
17
"ServiceTypeID": "ED",
18
"CODAmount": 2500000,
19
"ExternalCode": "HD000003",
20
"FromLat": 0,
21
"FromLng": 0,
22
"ToLat": 0,
23
"ToLng": 0,
24
"MailerType": "HH",
25
"SpecialInstructionId": 1,
26
"InformFee": 2500000,
27
"ExtraServices": [
28
{
29
"ServiceID": "PTN",
30
"Type": 2
31
},
32
{
33
"ServiceID": "BHVC",
34
"Type": 2
35
}
36
]
37
}
38
}
Copied!