Cập nhật đơn hàng

API cập nhật thông tin đơn hàng

CustomerAPIUpdateOrder

POST /api/Customer/CustomerAPIUpdateOrder

Request Body

NameTypeDescription

Note

string

Ghi chú

ExtraService

array

Danh sách dịch vụ GTGT

InformFee

number

Giá trị kê khai. Các trường hợp lưu ý khi kê khai: 1 - Trọng lượng tính giá >=2.5kg bắt buộc chọn loại hình = HH (hàng hóa). 2 - Loại hình = HH bắt buộc nhập giá trị kê khai. 3 - Đơn chọn DVBH (Dịch vụ bảo hiểm) thì bắt buộc nhập giá trị kê khai.

SpecialInstructionId

string

Mã ghi chú đặc biệt đối với đơn hàng COD: 1 - Cho xem hàng. 0 - Không cho xem hàng.

MailerType

string

Mã loại hàng hóa vận chuyển: HH - Hàng hóa. TL - Tài liệu.

ExternalCode

string

Mã đơn hàng khách hàng

CODAmount

number

Tiền COD thu người nhận

ServiceTypeID*

string

Mã dịch vụ chính

Height

number

Chiều cao (cm)

Width

number

Chiều rộng (cm)

Length

number

Độ dài (cm)

Quantity

integer

Số lượng kiện

RealWeight

number

Cân nặng (kg)

ReceiverWardName

string

Phường xã người nhận

ReceiverDistrictName*

string

Quận huyện người nhận

ReceiverProvinceName*

string

Tỉnh thành người nhận

ReceiverAddress*

string

Địa chỉ người nhận

ReceiverName

string

Tên người nhận

ReceiverPhone*

string

Số điện thoại người nhận

ClientHubID

integer

Mã địa chỉ gửi hàng (bắt buộc khi không truyền CusWareHouseID)

OrderCode*

string

Mã vận đơn

ContactName

string

Tên người liên hệ gửi hàng

ContactPhone

string

SĐT người liên hệ gửi hàng

CusWareHouseID

string

Mã kho/shop (bắt buộc khi không truyền ClientHubID)

Packages

Array

{

"PackageID" : Mã kiện,

"Length": Kích thước (Dài - bắt buộc khi có nhập Rộng, Cao)(cm),

"Width": Kích thước (Rộng - bắt buộc khi có nhập Dài, Cao)(cm),

"Height": Kích thước (Cao - Bắt buộc khi có nhập Dài, Rộng)(cm),

"RealWeight": Trọng lượng thực của kiện (kg)

}

(*)Số lượng Packages phải khớp với Quantity. Trường hợp Quantity = 1 thì Packages = []

OrderCode*

string

Mã vận đơn, lấy từ response của api tạo đơn hàng

{
  "Errors": [],
  "ErrorCode": "0",
  "OrderInfo": {
    "OrderCode": "HD000003",
    "TotalServiceCost": 44176,
    "ExtraServices": [
      {
        "ServiceName": "Chuyển phát nhanh",
        "ServiceID": "DE",
        "Cost": 16800
      },
      {
        "ServiceName": "Hàng đông lạnh",
        "ServiceID": "HDL",
        "Cost": 15000
      },
      {
        "ServiceName": "Báo phát",
        "ServiceID": "BP",
        "Cost": 5000
      },
      {
        "ServiceName": "Phí xăng dầu",
        "ServiceID": "Fuel",
        "Cost": 3360
      },
      {
        "ServiceName": "Phí VAT",
        "ServiceID": "VAT",
        "Cost": 4016
      }
    ],
    "DeliveryType": "1"
  },
  "ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
  "OrderInfo":{
   "OrderCode":"HD000003",
   "ClientHubID":11583,
   "CusWarehouseID":"30984",
   "ContactName": "Trần Văn B",
   "ContactPhone": "0332318317",   
   "ReceiverPhone":"0345555777",
   "ReceiverName":"Nguyễn Thành Đạt",
   "ReceiverAddress":"12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
   "ReceiverProvinceName":"Hồ Chí Minh",
   "ReceiverDistrictName":"Quận 7",
   "ReceiverWardName":"Phường Tân Phú",  
   "RealWeight":1,
   "Length":0,
   "Width":0,
   "Height":0,
   "Quantity":3,
   "Packages" :[
     {
      "PackageID":"HD000003/1",
      "Length":25,
      "Width":30,
      "Height": 10,
      "RealWeight": 5 
     },
     {
      "PackageID":"HD000003/2",
      "Length":33,
      "Width":25,
      "Height": 12,
      "RealWeight": 8.7
     },
     {
      "PackageID":"HD000003/3",
      "Length":10,
      "Width":23,
      "Height": 35,
      "RealWeight": 6.8
     }
   ],
   "Note":"Tài liệu",
   "ServiceTypeID":"DE",
   "MailerType":"HH",
   "CODAmount":0,
   "ExternalCode":"HD000003",
   "SpecialInstructionId":1,
   "InformFee":500000,
   "ExtraServices":[
     {
      "ServiceID":"PTN",
      "Type":2
     },
     {
      "ServiceID":"BP",
      "Type":2
     }
   ],
   "Items":[
     {
      "No":1,
      "ItemID":"IP11BLUE",
      "ItemName":"Mô hình Iphone 11 Blue",
      "UnitName":"CAI",
      "Qty":2,
      "UnitPrice":220000,
      "UnitPricePromo":220000,
      "Amount":440000,
      "Notes":"",
      "Imeis":[
        {
         "No":1,
         "Imei":"353344667789"
        },
        {
         "No":2,
         "Imei":"373344667788"
        }
      ]
     },
     {
      "No":2,
      "ItemID":"OPSAMSUNGS20",
      "ItemName":"Ốp Samsung Galaxy S20",
      "UnitName":"CAI",
      "Qty":2,
      "UnitPrice":30000,
      "UnitPricePromo":30000,
      "Amount":60000,
      "Notes":""
     }
   ]
  }
}

Thông tin mã lỗi

 • 1: Thông tin Phường/Xã không chính xác

 • 2: Thông tin Quận/Huyện không chính xác

 • 3: Thông tin Tỉnh/Thành không chính xác

 • 4: Trùng mã đơn hàng

 • 5: Server error

 • 6: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý

 • 8: Lỗi cập nhật đơn hàng

 • 9: Lỗi chưa cập nhật ghi chú đặc biệt

 • 10: Lỗi chưa truyền dịch vụ

 • 12: Tài khoản khách hàng không hợp lệ

 • 13: Đơn hàng không tồn tại trong hệ thống

 • 15: Chưa truyền mã đơn hàng

 • 16: Đơn hàng không hợp lệ

 • 17: Địa chỉ người nhận không hợp lệ

 • 18: Mã loại hàng hóa vận chuyển không hợp lệ

 • 19: Số lượng kiện không hợp lệ

 • 20: Chi tiết kiện không hợp lệ

Last updated