Support

Làm thế nào để có tài khoản đăng nhập?

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kinh doanh để được cung cấp tài khoản kiểm thử.

Tôi gặp vấn đề liên quan với API đăng nhập thì có thể liên hệ ở đâu?

Nếu trong quá trình login bằng API gặp vấn đề, vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật hỗ trợ online qua các kênh được cung cấp.

Kênh hỗ trợ online: SKYPE: hotro.247post ZALO: 19006980 EMAIL: hotro.247@gmail.com

Last updated