Tạo đơn hàng

API tạo đơn hàng 247

CustomerAPICreateOrder

POST:/Api/Customer/CustomerAPICreateOrder

Headers

NameValue

ClientID

Lấy từ api đăng nhập

Token

Lấy từ api đăng nhập

Body

NameTypeDescription

ClientHubID

number

Mã địa chỉ khách hàng (Bắt buộc khi không truyền CusWareHouseID)

ReceiverPhone*

string

Số điện thoại người nhận

ReceiverName

string

Tên người nhận

ReceiverAddress*

string

Địa chỉ đầy đủ của người nhận (số nhà, tên đường, tên xã, tên huyện, tên tỉnh)

ReceiverProvinceName*

string

Tên Tỉnh/Thành phố người nhận

ReceiverDistrictName*

string

Tên Quận/Huyện người nhận

ReceiverWardName

string

Tên Phường/Xã người nhận

RealWeight

number

Trọng lượng thực tế (kg)

Length

number

Chiều dài (cm)

Width

number

Chiều rộng (cm)

Height

number

Chiều cao (cm)

Quantity

number

Số lượng kiện

Note

string

Ghi chú

ServiceTypeID*

string

Mã dịch vụ

MailerType

string

Mã loại hàng hóa vận chuyển: HH - Hàng hóa. TL - Tài liệu.

CODAmount

number

Tiền thu người nhận

ExternalCode

string

Mã vận đơn khách hàng

SpecialInstructionId

number

Mã ghi chú đặc biệt chỉ đối với đơn hàng COD: 1 - Cho xem hàng. 0 - Không cho xem hàng.

InformFee

string

Giá trị kê khai. Các trường hợp lưu ý khi kê khai: 1 - Trọng lượng tính giá >= 2.5kg bắt buộc chọn Loại hình = HH(hàng hóa) 2 - Loại hình = HH bắt buộc nhập giá trị kê khai 3 - Đơn chọn DVBH (Dịch vụ bảo hiểm) thì bắt buộc nhập giá trị kê khai.

ExtraServices

array

Danh sách các dịch vụ gia tăng

DirectSenderName

string

Người đi gửi Thư/Hàng

Items

array

Danh sách hàng hóa đồng kiểm:

{
  "No": 1, //Số thứ tự
  "ItemID": "ITEM1", //Mã hàng hóa
  "ItemName": "ITEMNAME", //Tên hàng hóa
  "UnitName": "", // Đơn vị tính
  "Qty": 3, // Số lượng
  "UnitPrice": 1200000, // Đơn giá(VNĐ)
  "Amount": 3600000, // Thành tiền
  "Notes": "Thiết bị điện tử", //Ghi chú về mặt hàng
  "Imeis": //Các số imei của từng mặt hàng cụ thể(nếu có truyền thông tin này sang thì sẽ đồng kiểm từng imei)
  [
    {
      "No": 1, // Số thứ tự
      "Imei": "AM0123456"// Số emei
    },
    {
      "No": 2,
      "Imei": "AM0123457"// Số emei
    }
  ]
}

ContactPhone

string

SĐT người liên hệ gửi hàng

ContactName

string

Tên người liên hệ gửi hàng

CusWareHouseID

string

Mã kho/shop (Bắt buộc khi không truyền ClientHubID)

Packages

array

{
  "PackageID": "HD000003/1", //Mã kiện,
  "Length": 100, // Kích thước (Dài - bắt buộc khi có nhập Rộng, Cao)(cm),
  "Width": 50, // Kích thước (Rộng - bắt buộc khi có nhập Dài, Cao)(cm),
  "Height": 80,// Kích thước (Cao - Bắt buộc khi có nhập Dài, Rộng)(cm),
  "RealWeight": 25// Trọng lượng thực của kiện (kg)
}

(*)Số lượng Packages phải khớp với Quantity. Trường hợp Quantity = 1 thì Packages = []

Response

{
  "Errors": [],
  "ErrorCode": "0",
  "OrderInfo": {
    "OrderCode": "HD000003",
    "TotalServiceCost": 44176,
    "ExtraServices": [
      {
        "ServiceName": "Chuyển phát nhanh",
        "ServiceID": "DE",
        "Cost": 16800
      },
      {
        "ServiceName": "Hàng đông lạnh",
        "ServiceID": "HDL",
        "Cost": 15000
      },
      {
        "ServiceName": "Báo phát",
        "ServiceID": "BP",
        "Cost": 5000
      },
      {
        "ServiceName": "Phí xăng dầu",
        "ServiceID": "Fuel",
        "Cost": 3360
      },
      {
        "ServiceName": "Phí VAT",
        "ServiceID": "VAT",
        "Cost": 4016
      }
    ],
    "DeliveryType": "1"
  },
  "ErrorMessage": ""
}
NameTypeDescription

Errors

array object

Mảng các lỗi trả về

ErrorCode

string

Mã lỗi

ErrorMessage

string

Thông báo lỗi

OrderInfo

object

Thông tin đơn hàng tạo thành công

OrderCode

string

Mã đơn hàng

TotalServiceCost

number

Tổng phí

ExtraService

array object

Danh sách các dịch vụ của đơn hàng

ServiceName

string

Tên dịch vụ

ServiceID

string

Mã dịch vụ

Cost

number

Phí dịch vụ

DeliveryTimeType

string

Đơn vị thực hiện phát: "1" - 247 phát "2" - Bên thứ 3 phát

Mẫu ví dụ

{
  "OrderInfo":{
   "ClientHubID":11583,
   "CusWareHouseID":"30984",
   "ContactName": "Trần Văn B",
   "ContactPhone": "0332318317",   
   "ReceiverPhone":"0345555777",
   "ReceiverName":"Trương Chí Nhân",
   "ReceiverAddress":"326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
   "ReceiverProvinceName":"Hồ Chí Minh",
   "ReceiverDistrictName":"Quận 1",
   "ReceiverWardName":"Phường Cô Giang",  
   "RealWeight":1,
   "Length":0,
   "Width":0,
   "Height":0,
   "Quantity":2,
   "Packages" :[
     {
      "PackageID":"HD000003/1",
      "Length":25,
      "Width":30,
      "Height": 10,
      "RealWeight": 5 
     },
     {
      "PackageID":"HD000003/2",
      "Length":33,
      "Width":25,
      "Height": 12,
      "RealWeight": 8.7
     }
   ],
   "Note":"Tài liệu",
   "ServiceTypeID":"DE",
   "MailerType":"HH",
   "CODAmount":0,
   "ExternalCode":"HD000003",
   "SpecialInstructionId":1,
   "InformFee":500000,
   "ExtraServices":[
     {
      "ServiceID":"PTN",
      "Type":2
     },
     {
      "ServiceID":"BP",
      "Type":2
     }
   ],
   "Items":[
     {
      "No":1,
      "ItemID":"IP11BLUE",
      "ItemName":"Mô hình Iphone 11 Blue",
      "UnitName":"CAI",
      "Qty":2,
      "UnitPrice":220000,
      "UnitPricePromo":220000,
      "Amount":440000,
      "Notes":"",
      "Imeis":[
        {
         "No":1,
         "Imei":"353344667789"
        },
        {
         "No":2,
         "Imei":"373344667788"
        }
      ]
     },
     {
      "No":2,
      "ItemID":"OPSAMSUNGS20",
      "ItemName":"Ốp Samsung Galaxy S20",
      "UnitName":"CAI",
      "Qty":2,
      "UnitPrice":30000,
      "UnitPricePromo":30000,
      "Amount":60000,
      "Notes":""
     }
   ]
  }
}

Thông tin mã lỗi

 • 1: Thông tin Phường/Xã không chính xác

 • 2: Thông tin Quận/Huyện không chính xác

 • 3: Thông tin Tỉnh/Thành không chính xác

 • 4: Trùng mã đơn hàng

 • 5: Server error

 • 6: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý

 • 9: Lỗi chưa cập nhật ghi chú đặc biệt

 • 10: Lỗi chưa truyền dịch vụ

 • 12: Tài khoản khách hàng không hợp lệ

 • 15: Chưa truyền mã đơn hàng

 • 16: Đơn hàng không hợp lệ

 • 17: Địa chỉ người nhận không hợp lệ

 • 18: Mã loại hàng hóa vận chuyển không hợp lệ

 • 19: Số lượng kiện không hợp lệ

 • 20: Chi tiết kiện không hợp lệ

Last updated