247API
Search…
Tạo đơn hàng
API tạo đơn hàng 247
post
/Api/Customer/CustomerAPICreateOrder
CustomerAPICreateOrder

Mẫu ví dụ

1
{
2
"OrderInfo":{
3
"ClientHubID":11583,
4
"SenderPhone":"0908269282",
5
"SenderName":"Công ty ABC",
6
"SenderProvinceName":"Hồ Chí Minh",
7
"SenderDistrictName":"Quận 7",
8
"SenderWardName":"Phường Tân Phú",
9
"SenderDetailAddress":"12 Tân Trào",
10
"SenderAddress":"12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh",
11
"EPT":"2020-04-01 09:00:00",
12
"EDT":"2020-04-03 10:00:00",
13
"CustomerOrderDate":"2020-03-30 09:00:00",
14
"CustomerPrice":30000000,
15
"CustomerPrepay":1000000,
16
"CustomerSOId":"HD000003AB",
17
"ReceiverPhone":"01245469282",
18
"ReceiverName":"Trương Chí Nhân",
19
"ReceiverAddress":"111 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
20
"ReceiverProvinceName":"Hồ Chí Minh",
21
"ReceiverDistrictName":"Quận 3",
22
"ReceiverWardName":"Phường 7",
23
"RealWeight":20,
24
"Length":11,
25
"Width":33,
26
"Height":44,
27
"Quantity":1,
28
"Note":"Cho thử hàng",
29
"ServiceTypeID":"DE",
30
"MailerType":"HH",
31
"CODAmount":500000,
32
"ExternalCode":"HD000003",
33
"FromLat":0,
34
"FromLng":0,
35
"ToLat":0,
36
"ToLng":0,
37
"SpecialInstructionId":1,
38
"InformFee":2500000,
39
"ExtraServices":[
40
{
41
"ServiceID":"HDL",
42
"Type":2
43
},
44
{
45
"ServiceID":"BP",
46
"Type":2
47
}
48
],
49
"Items":[
50
{
51
"No":1,
52
"ItemID":"IP11BLUE",
53
"ItemName":"Iphone 11 Blue",
54
"UnitName":"CAI",
55
"Qty":2,
56
"UnitPrice":22000000,
57
"UnitPricePromo":22000000,
58
"Amount":44000000,
59
"Notes":"",
60
"Imeis":[
61
{
62
"No":1,
63
"Imei":"353344667789"
64
},
65
{
66
"No":2,
67
"Imei":"373344667788"
68
}
69
]
70
},
71
{
72
"No":2,
73
"ItemID":"OPSAMSUNGS20",
74
"ItemName":"Ốp Samsung Galaxy S20",
75
"UnitName":"CAI",
76
"Qty":5,
77
"UnitPrice":100000,
78
"UnitPricePromo":100000,
79
"Amount":50000,
80
"Notes":""
81
}
82
],
83
"FromMP":""
84
}
85
}
Copied!