247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Tạo đơn hàng

API tạo đơn hàng 247
post
/Api/Customer/CustomerAPICreateOrder
CustomerAPICreateOrder
Parameters
Body
ClientHubID
number
Mã địa chỉ khách hàng (Bắt buộc khi không truyền CusWareHouseID)
CusWareHouseID
string
Mã kho/shop (Bắt buộc khi không truyền ClientHubID)
ContactName
string
Tên người liên hệ gửi hàng
ContactPhone
string
SĐT người liên hệ gửi hàng
DirectSenderName
string
Người đi gửi Thư/Hàng
ReceiverPhone*
string
Số điện thoại người nhận
ReceiverName
string
Tên người nhận
ReceiverAddress*
string
Địa chỉ đầy đủ của người nhận (số nhà, tên đường, tên xã, tên huyện, tên tỉnh)
ReceiverProvinceName*
string
Tên Tỉnh/Thành phố người nhận
ReceiverDistrictName*
string
Tên Quận/Huyện người nhận
ReceiverWardName
string
Tên Phường/Xã người nhận
RealWeight
number
Trọng lượng thực tế (kg)
Length
number
Chiều dài (cm)
Width
number
Chiều rộng (cm)
Height
number
Chiều cao (cm)
Quantity
number
Số lượng kiện
Note
string
Ghi chú
ServiceTypeID*
string
Mã dịch vụ
MailerType
string
Mã loại hàng hóa vận chuyển: HH - Hàng hóa. TL - Tài liệu.
CODAmount
number
Tiền thu người nhận
ExternalCode
string
Mã vận đơn khách hàng
SpecialInstructionId
number
Mã ghi chú đặc biệt chỉ đối với đơn hàng COD: 1 - Cho xem hàng. 0 - Không cho xem hàng.
InformFee
string
Giá trị kê khai. Các trường hợp lưu ý khi kê khai: 1 - Trọng lượng tính giá >= 2.5kg bắt buộc chọn Loại hình = HH(hàng hóa) 2 - Loại hình = HH bắt buộc nhập giá trị kê khai 3 - Đơn chọn DVBH (Dịch vụ bảo hiểm) thì bắt buộc nhập giá trị kê khai.
ExtraServices
array
Danh sách các dịch vụ gia tăng
Items
array
Danh sách hàng hóa đồng kiểm:
{
"No": Số thứ tự,
"ItemID": Mã hàng hóa,
"ItemName": Tên hàng hóa,
"UnitName": Đơn vị tính, "Qty": Số lượng,
"UnitPrice": Đơn giá,
"UnitPricePromo": Đơn giá ưu đãi,
"Amount": Thành tiền,
"Notes": Ghi chú về mặt hàng,
"Imeis": Các số imei của từng mặt hàng cụ thể(nếu có truyền thông tin này sang thì sẽ đồng kiểm từng imei)
[
{ "No": Số thứ tự, "Imei": Số imei },
{ "No": Số thứ tự, "Imei": Số imei }
]
}
Responses
200

Mẫu ví dụ

{
"OrderInfo":{
"ClientHubID":11583,
"CusWareHouseID":"30984",
"ContactName": "Trần Văn B",
"ContactPhone": "0332318317",
"ReceiverPhone":"0345555777",
"ReceiverName":"Trương Chí Nhân",
"ReceiverAddress":"326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
"ReceiverProvinceName":"Hồ Chí Minh",
"ReceiverDistrictName":"Quận 1",
"ReceiverWardName":"Phường Cô Giang",
"RealWeight":1,
"Length":0,
"Width":0,
"Height":0,
"Quantity":1,
"Note":"Tài liệu",
"ServiceTypeID":"DE",
"MailerType":"HH",
"CODAmount":0,
"ExternalCode":"HD000003",
"SpecialInstructionId":1,
"InformFee":500000,
"ExtraServices":[
{
"ServiceID":"PTN",
"Type":2
},
{
"ServiceID":"BP",
"Type":2
}
],
"Items":[
{
"No":1,
"ItemID":"IP11BLUE",
"ItemName":"Mô hình Iphone 11 Blue",
"UnitName":"CAI",
"Qty":2,
"UnitPrice":220000,
"UnitPricePromo":220000,
"Amount":440000,
"Notes":"",
"Imeis":[
{
"No":1,
"Imei":"353344667789"
},
{
"No":2,
"Imei":"373344667788"
}
]
},
{
"No":2,
"ItemID":"OPSAMSUNGS20",
"ItemName":"Ốp Samsung Galaxy S20",
"UnitName":"CAI",
"Qty":2,
"UnitPrice":30000,
"UnitPricePromo":30000,
"Amount":60000,
"Notes":""
}
]
}
}

Thông tin mã lỗi

 • 1: Thông tin Phường/Xã không chính xác
 • 2: Thông tin Quận/Huyện không chính xác
 • 3: Thông tin Tỉnh/Thành không chính xác
 • 4: Trùng mã đơn hàng
 • 5: Server error
 • 6: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý
 • 9: Lỗi chưa cập nhật ghi chú đặc biệt
 • 10: Lỗi chưa truyền dịch vụ
 • 12: Tài khoản khách hàng không hợp lệ
 • 15: Chưa truyền mã đơn hàng
 • 16: Đơn hàng không hợp lệ
 • 17: Địa chỉ người nhận không hợp lệ