Tính giá

API tính giá cước dịch vụ của 247. Giá cước mang tính chất tham khảo.

GetPriceForCustomerAPI

POST /Api/Customer/GetPriceForCustomerAPI

Request Body

NameTypeDescription

ServiceTypeID

string

Mã dịch vụ

ClientHubID

number

Mã điểm lấy hàng

RealWeight

string

Trọng lượng thực (trọng lượng sau khi đã đóng gói) (kg)

Height

number

Chiều cao (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)

Width

number

Độ rộng (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)

Length

number

Chiều dài (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)

ToWardName

string

Phường xã đến

ToDistrictName

string

Quận huyện đến

ToProvinceName

string

Tỉnh thành đến

{
  "ExtraServices": [
    {
      "ExtraServiceID": 0,
      "ServiceName": "Chuyển phát nhanh",
      "OrderCode": null,
      "ServiceID": "DE",
      "Type": 1,
      "Cost": 1184800.0,
      "InformFee": 0.0,
      "IsDefaultService": false,
      "IsOneDeliveryService": false,
      "IsApplyAllServiceType": null,
      "FromDate": null,
      "ToDate": null,
      "IsActive": null,
      "Detail": null
    },
    {
      "ExtraServiceID": 0,
      "ServiceName": "Phí xăng dầu",
      "OrderCode": null,
      "ServiceID": "Fuel",
      "Type": 3,
      "Cost": 236960.0,
      "InformFee": 0.0,
      "IsDefaultService": false,
      "IsOneDeliveryService": false,
      "IsApplyAllServiceType": null,
      "FromDate": null,
      "ToDate": null,
      "IsActive": null,
      "Detail": null
    },
    {
      "ExtraServiceID": 0,
      "ServiceName": "Phí VAT",
      "OrderCode": null,
      "ServiceID": "VAT",
      "Type": 3,
      "Cost": 142176.0,
      "InformFee": 0.0,
      "IsDefaultService": false,
      "IsOneDeliveryService": false,
      "IsApplyAllServiceType": null,
      "FromDate": null,
      "ToDate": null,
      "IsActive": null,
      "Detail": null
    }
  ],
  "MainPrice": 0.0,
  "TotalServiceCost": 1563936.0,
  "CouponMoneyRemainder": 0.0,
  "CalWeight": 36.0,
  "Weight": 60.0,
  "PriceMatrixID": "DE_2CB_0521",
  "IsError": false,
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": "",
  "DepositChangeAmount": 0.0
}

Mẫu ví dụ:

{
  "ToProvinceName": "Hồ Chí Minh",
  "ToDistrictName": "Quận 1",
  "ToWardName": "Phường Bến Nghé",
  "Length": 60,
  "Width": 60,
  "Height": 60,
  "RealWeight": 60,
  "ClientHubID": "5590",
  "ServiceTypeID": "DE"
}

Last updated