247API
Search…
Tính giá
API tính giá cước dịch vụ của 247. Giá cước mang tính chất tham khảo.
post
/Api/Customer/GetPriceForCustomerAPI
GetPriceForCustomerAPI

Mẫu ví dụ:

1
{
2
"ToProvinceName": "Hồ Chí Minh",
3
"ToDistrictName": "Quận 1",
4
"ToWardName": "Phường Bến Nghé",
5
"Length": 60,
6
"Width": 60,
7
"Height": 60,
8
"RealWeight": 60,
9
"ClientHubID": "5590",
10
"ServiceTypeID": "DE"
11
}
Copied!