Lịch sử cập nhật trạng thái

Lịch sử các phiên 247 gửi trạng thái vận đơn sang khách hàng

POST api/Customer/GetStatusLogs

Headers

NameTypeDescription

ClientID*

Number

ClientID lấy ở api đăng nhập

Token*

String

Token lấy ở api đăng nhập

Request Body

NameTypeDescription

FromDate*

DateTime

Từ ngày

ToDate*

DateTime

Đến ngày

OrderCodes

String

Mã đơn hàng 247 (Có thể truyền nhiều vận đơn cách nhau bởi dấu ",")

{
 "Data": {
  "Orders": [
   {
    "OrderCode": "MDH24700000001",
    "Histories": [
     {
      "OrderCode": "MDH24700000001",
      "ExternalCode": null,
      "Status": "21",
      "StatusName": "DATIEPNHAN",
      "Description": null,
      "RequestFeedbackCount": 0,
      "DelayCode": null,
      "DelayNotes": null,
      "DeliveryNotes": null,
      "Mailman": null,
      "TransactionId": "8b2213ed-g2de-457b-a0e1-9a26c4d23a3f",
      "DeliveryDate": null,
      "ReceiverName": null,
      "Time": "2023-01-03T10:11:19.6240597+07:00",
      "IsCallError": false,
      "ErrorMessage": null,
      "IsPartnerResponseError": false,
      "PartnerResponseErrorMsg": null
     },
     {
      "OrderCode": "MDH24700000001",
      "ExternalCode": null,
      "Status": "23",
      "StatusName": "DALAYHANG",
      "Description": null,
      "RequestFeedbackCount": 0,
      "DelayCode": null,
      "DelayNotes": null,
      "DeliveryNotes": null,
      "Mailman": null,
      "TransactionId": "eda18522-2ffc-48ce-beb8-abe32aa60a54",
      "DeliveryDate": null,
      "ReceiverName": null,
      "Time": "2023-01-04T10:11:19.6240597+07:00",
      "IsCallError": false,
      "ErrorMessage": null,
      "IsPartnerResponseError": false,
      "PartnerResponseErrorMsg": null
     }
    ]
   }
  ]
 },
 "IsError": false,
 "ErrorMessage": ""
}

Mô tả kết quả trả về

TrườngMô tả

Data

Dữ liệu chính

Orders

Danh danh sách đơn hàng

Histories

Danh sách những lần thay đổi trạng thái đơn hàng

OrderCode

Mã vận đơn

ExternalCode

Mã vận đơn khách hàng

Status

Mã trạng thái

StatusName

Tên trạng thái

Description

Mô tả trạng thái

RequestFeedbackCount

Số lần yêu cầu phản hồi

DelayCode

Mã lý do chưa phát thành công (xem chi tiết)

DelayNotes

Lý do chưa phát thành công

Mailman

Nhân viên phát thư

TransactionId

Mã giao dịch

DeliveryDate

Ngày phát

DeliveryNotes

Ghi chú phát

ReceiverName

Tên người nhận

Time

Thời điểm phát sinh sự kiện

IsCallError

Lỗi gửi trạng thái?

ErrorMessage

Mô tả lỗi gửi trạng thái

IsPartnerResponseError

Lỗi hệ thống khách hàng trả về?

PartnerResponseErrorMsg

Mô tả lỗi hệ thống khách hàng trả về

Last updated