247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Hủy đơn hàng

Hủy đơn hàng khi đơn hàng mới tạo hoặc đang ở trạng thái đã tiếp nhận.
post
/Api/Customer/CancelOrder
CancelOrder
Parameters
Body
OrderCode*
string
Mã đơn hàng
Responses
200

Mẫu ví dụ

{
"OrderCode":"WKH091808-00002",
}

Thông tin mã lỗi

6: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
12: Tài khoản khách hàng không hợp lệ.
13: Đơn hàng không tồn tại trong hệ thống.
14: Trạng thái không hợp lệ để xóa.
15: Chưa truyền mã đơn hàng.
16: Đơn hàng không hợp lệ.