Hủy đơn hàng

Hủy đơn hàng khi đơn hàng mới tạo hoặc đang ở trạng thái đã tiếp nhận.

CancelOrder

POST /Api/Customer/CancelOrder

Request Body

NameTypeDescription

OrderCode*

string

Mã đơn hàng

{
    "ErrorCode": "0",
    "IsError": false,
    "Errors": [],
    "ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{  
  "OrderCode":"WKH091808-00002",
}

Thông tin mã lỗi

6: Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.

12: Tài khoản khách hàng không hợp lệ.

13: Đơn hàng không tồn tại trong hệ thống.

14: Trạng thái không hợp lệ để xóa.

15: Chưa truyền mã đơn hàng.

16: Đơn hàng không hợp lệ.

Last updated