Danh sách dịch vụ GTGT

API lấy danh sách các dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp bởi 247Express

Services

POST /api/Customer/Services

{
  "Services": [
    {
      "ServiceID": "HDL",
      "ServiceName": "Hàng đông lạnh"
    },
    {
      "ServiceID": "BP",
      "ServiceName": "Báo phát"
    },
    {
      "ServiceID": "HQK",
      "ServiceName": "DV hàng quá khổ"
    }
  ],
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{}

Last updated