Danh sách địa chỉ gửi hàng

API lấy danh sách các điểm lấy hàng của khách hàng(client hub)

CustomerGetClientHubs

POST /Api/Customer/CustomerGetClientHubs

Lấy danh sách các địa chỉ (ClientHubs).

Request Body

{
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": "",
  "Hubs": [
    {
      "ClientHubID": 1158,
      "Address": "nguyễn huệ",
      "ContactName": "SAIGONBPO",
      "ContactPhone": "0963225098",
      "ManagerName": null,
      "ManagerPhone": null,
      "IsMain": true,
      "DistrictName": "Quận Một",
      "ProvinceName": "HỒ CHÍ MINH",
      "WardName": "Phường Bến Nghé",
      "StatusName": "Đã duyệt",
      "Phone": "0963225098",
      "IsEnable": false
    }
  ]
}

Mẫu ví dụ

{
	"GetFullAddress": true
}

Last updated