247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Danh sách địa chỉ

API lấy danh sách các điểm lấy hàng của khách hàng(client hub)
post
/Api/Customer/CustomerGetClientHubs
CustomerGetClientHubs
Lấy danh sách các địa chỉ (ClientHubs).
Parameters
Body
GetFullAddress
boolean
True: Lấy tất cả địa chỉ bao gồm đã duyệt và chưa duyệt False: chỉ lấy các địa chỉ đã duyệt
Responses
200

Mẫu ví dụ

{
"GetFullAddress": true
}