ChangeLog

1.0.5 - 2024-02-27

Thêm tham số danh sách chi tiết kiện hàng (Packages) cho api Tạo đơn hàng Cập nhật đơn hàng

1.0.4 - 2023-07-12

Bổ sung API Lịch sử cập nhật trạng thái.

1.0.3 - 2020-10-16

247Express triển khai hỗ trợ API trên nền tảng nodejs tương thích với các framework phổ biến hiện nay như ReactJS, Angular, VueJS...

1.0.2 - 2020-03-26

Changed

Thêm tham số về thông tin chuyển hoàn hàng cho API tạo đơn hàng: Chi tiết thay đổi vui lòng tham khảo tại đây. Mẫu ví dụ thay đổi:

"ReturnInfo":
	 {
		 "FRPhone":"0909123456",
		 "FRProvinceName": "Hồ Chí Minh",
		 "FRDistrictName": "Quận Tân Bình",
		 "FRWardName": "Phường 12",	
		 "FRDetailAddress" : "18A Cộng Hòa", 
		 "FRFullAddress": "18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh"
	 }

1.0.1 - 2020-01-09

Fixed

 • Sửa lỗi tên thuộc tính Quantity trong đối tượng đơn hàng.

Changed

 • Thay đổi giao diện.

1.0.0 - 2019-11-20

Added

 • Xuất phiên bản 1.0.0

Last updated