247API
Vietnamese
Search
K

ChangeLog

1.0.5 - 2024-02-27

Thêm tham số danh sách chi tiết kiện hàng (Packages) cho api Tạo đơn hàng Cập nhật đơn hàng

1.0.4 - 2023-07-12

1.0.3 - 2020-10-16

247Express triển khai hỗ trợ API trên nền tảng nodejs tương thích với các framework phổ biến hiện nay như ReactJS, Angular, VueJS...

1.0.2 - 2020-03-26

Changed

Thêm tham số về thông tin chuyển hoàn hàng cho API tạo đơn hàng: Chi tiết thay đổi vui lòng tham khảo tại đây. Mẫu ví dụ thay đổi:
"ReturnInfo":
{
"FRPhone":"0909123456",
"FRProvinceName": "Hồ Chí Minh",
"FRDistrictName": "Quận Tân Bình",
"FRWardName": "Phường 12",
"FRDetailAddress" : "18A Cộng Hòa",
"FRFullAddress": "18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh"
}

1.0.1 - 2020-01-09

Fixed

  • Sửa lỗi tên thuộc tính Quantity trong đối tượng đơn hàng.

Changed

  • Thay đổi giao diện.

1.0.0 - 2019-11-20

Added

  • Xuất phiên bản 1.0.0