247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Danh sách dịch vụ chính

API lấy danh sách dịch vụ chính của 247Express được cung cấp
post
/Api/Customer/GetServiceTypes
GetServiceTypes
Parameters
No parameters
Responses
200

Mẫu ví dụ

{}

Mô tả kết quả trả về

Trường
Mô tả
ServiceTypeID
Mã dịch vụ chính
ServiceTypeName
Tên dịch vụ chính
CalculateVolumetric
Tính trọng lượng quy đổi Length x Width x Height / CalculateVolumetric