Danh sách dịch vụ chính

API lấy danh sách dịch vụ chính của 247Express được cung cấp

GetServiceTypes

POST /Api/Customer/GetServiceTypes

{
 "ServiceTypes": [
  {
   "ServiceTypeID": "DE",
   "ServiceTypeName": "Chuyển phát nhanh",
   "CalculateVolumetric": 6000
  },
  {
   "ServiceTypeID": "TF",
   "ServiceTypeName": "Dịch vụ Chuyển phát đường bộ",
   "CalculateVolumetric": 4000
  },
  {
   "ServiceTypeID": "TH",
   "ServiceTypeName": "Chuyển phát 55h",
   "CalculateVolumetric": 4000
  },
  {
   "ServiceTypeID": "IE",
   "ServiceTypeName": "Chuyển phát nhanh quốc tế",
   "CalculateVolumetric": 5000
  },
  {
   "ServiceTypeID": "IM",
   "ServiceTypeName": "Chuyển phát tiết kiệm quốc tế",
   "CalculateVolumetric": 5000
  }
 ],
 "ErrorMessage": null,
 "IsError": false,
 "ErrorCode": null,
 "StatusCode": 0,
 "IsPassError": false
}

Mẫu ví dụ

{}

Mô tả kết quả trả về

TrườngMô tả

ServiceTypeID

Mã dịch vụ chính

ServiceTypeName

Tên dịch vụ chính

CalculateVolumetric

Tính trọng lượng quy đổi Length x Width x Height / CalculateVolumetric

Last updated