247API
Search…
Danh sách dịch vụ chính
API lấy danh sách dịch vụ chính của 247Express được cung cấp
post
/Api/Customer/GetServiceTypes
GetServiceTypes

Mẫu ví dụ

1
{}
Copied!

Mô tả kết quả trả về

Trường
Mô tả
ServiceTypeID
Mã dịch vụ chính
ServiceTypeName
Tên dịch vụ chính
CalculateVolumetric
Tính trọng lượng quy đổi Length x Width x Height / CalculateVolumetric