Lấy ảnh vận đơn

API lấy danh sách ảnh của một vận đơn

GetOrderImages

POST /Api/Customer/GetOrderImages

Request Body

{
  "Items": [
    {
      "No": 1,
      "OrderCode": "123456789",
      "ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/39raazlyjhotdi/123456789-1-image-1892fa10-61db-4446-8679-fcbede8ff542.jpg?dl=1"
    },
    {
      "No": 2,
      "OrderCode": "123456789",
      "ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/8nntd5rgidma4n/123456789-1-image-a3ba444b-e6d4-48c3-a4b0-d419d2e96979.jpg?dl=1"
    },
    {
      "No": 3,
      "OrderCode": "123456789",
      "ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/qyfr0kkhqajsbw/123456789-1-image-25dfed28-6885-48d1-b2eb-638e389146a4.jpg?dl=1"
    },
    {
      "No": 4,
      "OrderCode": "123456789",
      "ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/elzsazr502ijkq/123456789-1-image-93fc383a-90eb-4c41-ac62-50ea58ad3e74.jpg?dl=1"
    },
    {
      "No": 5,
      "OrderCode": "123456789",
      "ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/j63171se6m6sxs/123456789-1-image-e770a911-f81b-41c7-be53-af90976b7146.jpg?dl=1"
    }
  ],
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
  "OrderCode": "123456789"
}

Last updated