247API
Search…
Tạo địa chỉ
Tạo điểm gửi hàng cho khách hàng
post
/Api/Customer/CustomerInsertClientHub
CustomerInsertClientHub

Mẫu ví dụ

1
{
2
"HubInfo":
3
{
4
"Address": "HH1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
5
"ContactName": "Nguyễn Thành Trung",
6
"ContactPhone": "0909123456",
7
"IsMain": "true",
8
"DistrictName": "Cầu giấy",
9
"ProvinceName": "Hà Nội",
10
"WardName": "Yên Hòa"
11
}
12
}
Copied!