Tạo địa chỉ gửi hàng

Tạo điểm gửi hàng cho khách hàng

CustomerInsertClientHub

POST /Api/Customer/CustomerInsertClientHub

Request Body

NameTypeDescription

Address*

string

Địa chỉ khách hàng theo định dạng Số nhà/đường, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố

ContactName*

string

Tên liên hệ

ContactPhone*

string

Số điện thoại liên hệ

DistrictName*

string

Tên Quận/Huyện

ProvinceName*

string

Tên Tỉnh/Thành phố

WardName

string

Tên Phường/Xã

CusWarehouseID

string

Mã Shop/Kho

CusWarehouseName

string

Tên Shop/Kho

{
  "HubInfo": {
    "Address": "HH1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "WardID": "CYGYHO",
    "ClientHubID": "248",
    "ContactName": "Nguyễn Thành Trung",
    "ContactPhone": "0986226622",
    "DistrictID": "CGY",
    "IsMain": "true",
    "ProvinceID": "HNI",
    "CustomerID": "15",
    "Status": "Init",
    "StatusName": "Chờ duyệt",
    "CusWarehouseName": "Chi nhánh HN1"
  },
  "Errors": [],
  "ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
  "HubInfo": 
	{
    "Address": "326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, HCM",
    "ContactName": "Nguyễn Văn A",
    "ContactPhone": "0909123456",
    "DistrictName": "Quận 1",
    "ProvinceName": "Thành phố Hồ Chí Minh",
    "WardName": "Cô Giang",
    "CusWarehouseID": "30984",
    "CusWarehouseName": "Chi nhánh số 3"
  }
}

Last updated