247API
Search…
Tạo địa chỉ
Tạo điểm gửi hàng cho khách hàng
post
/Api/Customer/CustomerInsertClientHub
CustomerInsertClientHub

Mẫu ví dụ

{
"HubInfo":
{
"Address": "HH1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
"ContactName": "Nguyễn Thành Trung",
"ContactPhone": "0909123456",
"IsMain": "true",
"DistrictName": "Cầu giấy",
"ProvinceName": "Hà Nội",
"WardName": "Yên Hòa"
}
}