247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Tạo địa chỉ

Tạo điểm gửi hàng cho khách hàng
post
/Api/Customer/CustomerInsertClientHub
CustomerInsertClientHub
Parameters
Body
Address*
string
Địa chỉ khách hàng theo định dạng Số nhà/đường, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố
ContactName*
string
Tên liên hệ
ContactPhone*
string
Số điện thoại liên hệ
DistrictName*
string
Tên Quận/Huyện
ProvinceName*
string
Tên Tỉnh/Thành phố
WardName
string
Tên Phường/Xã
CusWarehouseID
string
Mã Shop/Kho
Responses
200
Cake successfully retrieved

Mẫu ví dụ

{
"HubInfo":
{
"Address": "326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, HCM",
"ContactName": "Nguyễn Văn A",
"ContactPhone": "0909123456",
"DistrictName": "Quận 1",
"ProvinceName": "Thành phố Hồ Chí Minh",
"WardName": "Cô Giang",
"CusWarehouseID": "30984"
}
}