247API
Vietnamese
Search
K

Cập nhật trạng thái

Mẫu ví dụ API tích hợp phía khách hàng sử dụng API. Đối tác sử dụng dịch của 247, cung cấp API tương ứng bên dưới để 247 thực hiện trả lại trạng thái đơn hàng.
  • Sử dụng RESTful APIs
  • Content-Type: application/json
  • Hỗ trợ một trong các cơ chế xác thực sau:
    • Apikey
    • Basic Authentication
post
/IntergrationAPI
Cập nhật trạng thái đơn hàng
Parameters
Header
Content-Type
string
ContentType
Body
Time
object
Thời điểm phát sinh sự kiện
TransactionId
string
Mã giao dịch
DeliveryDate
object
Ngày phát
ReceiverName
string
Tên người nhận
Mailman
string
Nhân viên phát thư
DeliveryNotes
string
Ghi chú phát
DelayCode
string
Mã lý do chưa phát thành công (xem chi tiết)
DelayNotes
string
Lý do chưa phát thành công
RequestFeedbackCount
integer
Số lần yêu cầu phản hồi
Description
string
Mô tả trạng thái
StatusName
string
Tên trạng thái
Status
string
Mã trạng thái
OrderCode
string
Mã vận đơn
ExternalCode
string
Mã vận đơn khách hàng
ApiKey
string
APIkey xác thực giữa 2 bên
Responses
200
Cake successfully retrieved.

Mẫu ví dụ

{
"ApiKey": "EBD2E298-20AC-483F-80EC-B51CF8D79A2A",
"OrderCode": "2471900009205",
"ExternalCode": "KHOD123456",
"Status": "25",
"StatusName": "DANGDIPHAT",
"Description": "Change order status: DANGVANCHUYEN ==> DANGDIPHAT",
"RequestFeedbackCount": 0,
"DelayCode": null,
"DelayNotes": null,
"DeliveryNotes": null,
"Mailman": null,
"DeliveryDate": "2019-08-07 11:24:12",
"ReceiverName": "THANH",
"TransactionId": "e07147ce-ebdb-47c6-ac96-959222494dbe",
"Time": "2019-08-07T11:24:12.4946223+07:00"
}