247API
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Lịch sử cập nhật trạng thái

Lịch sử các phiên 247 gửi trạng thái vận đơn sang khách hàng
post
api/Customer/GetStatusLogs
Parameters
Header
ClientID*
Number
ClientID lấy ở api đăng nhập
Token*
String
Token lấy ở api đăng nhập
Body
FromDate*
DateTime
Từ ngày
ToDate*
DateTime
Đến ngày
OrderCodes
String
Mã đơn hàng 247 (Có thể truyền nhiều vận đơn cách nhau bởi dấu ",")
Responses
200: OK

Mô tả kết quả trả về

Trường
Mô tả
Data
Dữ liệu chính
Orders
Danh danh sách đơn hàng
Histories
Danh sách những lần thay đổi trạng thái đơn hàng
OrderCode
Mã vận đơn
ExternalCode
Mã vận đơn khách hàng
Status
Mã trạng thái
StatusName
Tên trạng thái
Description
Mô tả trạng thái
RequestFeedbackCount
Số lần yêu cầu phản hồi
DelayCode
Mã lý do chưa phát thành công (xem chi tiết)
DelayNotes
Lý do chưa phát thành công
Mailman
Nhân viên phát thư
TransactionId
Mã giao dịch
DeliveryDate
Ngày phát
DeliveryNotes
Ghi chú phát
ReceiverName
Tên người nhận
Time
Thời điểm phát sinh sự kiện
IsCallError
Lỗi gửi trạng thái?
ErrorMessage
Mô tả lỗi gửi trạng thái
IsPartnerResponseError
Lỗi hệ thống khách hàng trả về?
PartnerResponseErrorMsg
Mô tả lỗi hệ thống khách hàng trả về